Organizing Committee

ASPIRE President Prof. Chii-Ruey Tzeng
ASPIRE2018 Scientific Committee Prof. TC Li
Dr. Clare Boothroyd
Dr. Budi Wiweko
Prof. Chii-Ruey Tzeng
Prof. Peng Cheang Wong
Prof. Gwo-Jang Wu
Prof. Hong-Yuan Huang
LOC Chairman Prof. Gwo-Jang Wu
Local Scientific Committee Prof. Hong-Yuan Huang
Prof. See-Uan Chen
Prof. Gwo-Jang Wu
Prof. Hsin-Fu Chen
Prof. JiannLoung Hwang
Dr. Hsin-Yi Ho